مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع حملات Brute Force

reCaptcha نیز قابل دور زدن می باشد !

8.40K 2

reCaptcha نیز قابل دور زدن می باشد !

8.40K 2

طبق آزمایشات گروه تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا دور زدن کپچاها ، با تقریب ۷۰.۷۸٪ و در تنها ۱۹ ثانیه ممکن است. این سری حملات در کپچاهای فیسبوک با موفقیت ۸۳.۵ درصدی همراه بوده است.