مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع دوره آموزشی ASP.NET Security

امنیت ASP.NET – شناسه System

1.31K 0

امنیت ASP.NET – شناسه System

1.31K 0

توی این ویدیو با بحث System Identity آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

1.40K 0

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

1.40K 0

و در ویدیو آخر از مجموعه ASP.NET Security خلاصه ای درباره مباحث آموزش داده شده ، ارائه میشه.

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

1.37K 0

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

1.37K 0

توی این ویدیو با یکی از بحث های مهم تحت عنوان رمزگذاری / Encryption فایل های تنظیمات یا کانفیگ در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

1.28K 2

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

1.28K 2

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مثالی از تایید هویت بر اساس Role

994 0

امنیت ASP.NET – مثالی از تایید هویت بر اساس Role

994 0

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

1.06K 0

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

1.06K 0

توی این قسمت با مفهوم تایید هویت و Authorization بر اساس Role آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – ملاحظات امنیتی در اعتبارسنجی فرم ها

1.36K 0

امنیت ASP.NET – ملاحظات امنیتی در اعتبارسنجی فرم ها

1.36K 0

توی این ویدیو با ملاحظاتی امنیتی درباره Form Authentication آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مثال امنیت فرم های HTML

1.13K 0

امنیت ASP.NET – مثال امنیت فرم های HTML

1.13K 0

این ویدیو دمویی مال توضیحات تئوری گفته شده در این ویدیو از مجموعه آموزشی امنیت ASP.NET هست.

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.43K 2

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.43K 2

توی این قسمت با تامین امنیت فرم ها در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – شناسه کاربران

1.28K 0

امنیت ASP.NET – شناسه کاربران

1.28K 0

توی این ویدیو در مورد شناسه های کاربران در حوزه امنیت ASP.NET صحبت می شود.