مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
نمایش به شکل:

موضوع دوره آموزشی ASP.NET Security

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.38K 0

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.38K 0

توی این ویدیو از سری آموزشی امنیت ASP.NET با آسیب پذیری XSS و رفع آن آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

1.34K 2

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

1.34K 2

توی این ویدیو در ادامه بحث Authorization با مفهوم URL Authorization در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.49K 2

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.49K 2

توی این قسمت با تامین امنیت فرم ها در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

2.23K 0

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

2.23K 0

توی این ویدیو با آسیب پذیری SQL Injection در سایت های ASP.NET مبتی بر SQL Server آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

1.46K 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

1.46K 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 6 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

1.46K 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

1.46K 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 7 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تصدیق و تایید هویت

1.22K 0

امنیت ASP.NET – تصدیق و تایید هویت

1.22K 0

رسیدیم به بحث شیرین Authentication و Authorization ، به نظر شما چه تهدید هایی می تونه وجود داشته باشه؟ این ویدیو رو ببینید !

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

1.36K 2

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

1.36K 2

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

1.44K 0

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

1.44K 0

توی این ویدیو با یکی از بحث های مهم تحت عنوان رمزگذاری / Encryption فایل های تنظیمات یا کانفیگ در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – شناسه System

1.43K 0

امنیت ASP.NET – شناسه System

1.43K 0

توی این ویدیو با بحث System Identity آشنا می شوید.