مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آموزش آسیب پذیری جعل درخواست

آموزش آسیب پذیری جعل درخواست با متود POST

1.78K 4

آموزش آسیب پذیری جعل درخواست با متود POST

1.78K 4

در این ویدئو به بررسی بهره برداری از آسیب پذیری CSRF با استفاده از Method پست میپردازیم.

بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / Cross Site Request Forgery

3.49K 4

بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / Cross Site Request Forgery

3.49K 4

در این ویدیو به بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / CSRF یا Session riding یا XSRF میپردازیم.