مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آنالیز ntuser.dat

SANS SIFT – حل چالش NTUSER.DAT

1.63K 0

SANS SIFT – حل چالش NTUSER.DAT

1.63K 0

در این ویدیو با روش های جرم شناسی با بهره گیری از فایل ntuser.dat آشنا می شوید و متوجه می شوید که از طریق این فایل چه اطلاعاتی قابل دسترس هستند.