مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه امنیت Authorization در ASP.NET

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

852 0

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

852 0

و در ویدیو آخر از مجموعه ASP.NET Security خلاصه ای درباره مباحث آموزش داده شده ، ارائه میشه.

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

721 2

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

721 2

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مثالی از تایید هویت بر اساس Role

561 0

امنیت ASP.NET – مثالی از تایید هویت بر اساس Role

561 0

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

607 0

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

607 0

توی این قسمت با مفهوم تایید هویت و Authorization بر اساس Role آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

898 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

898 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 7 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

830 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

830 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 6 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مثالی از URL Authorization

727 0

امنیت ASP.NET – مثالی از URL Authorization

727 0

توی این قسمت دمویی از مفاهیم گفته شده در ویدیو قبلی از مجموعه ASP.NET Security بررسی می شود.

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

802 2

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

802 2

توی این ویدیو در ادامه بحث Authorization با مفهوم URL Authorization در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تصدیق و تایید هویت

689 0

امنیت ASP.NET – تصدیق و تایید هویت

689 0

رسیدیم به بحث شیرین Authentication و Authorization ، به نظر شما چه تهدید هایی می تونه وجود داشته باشه؟ این ویدیو رو ببینید !