مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه دوره آموزشی امنیت ASP.NET

امنیت ASP.NET – شناسه System

796 0

امنیت ASP.NET – شناسه System

796 0

توی این ویدیو با بحث System Identity آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

968 0

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

968 0

و در ویدیو آخر از مجموعه ASP.NET Security خلاصه ای درباره مباحث آموزش داده شده ، ارائه میشه.

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

892 0

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

892 0

توی این ویدیو با یکی از بحث های مهم تحت عنوان رمزگذاری / Encryption فایل های تنظیمات یا کانفیگ در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

819 2

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

819 2

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مثالی از تایید هویت بر اساس Role

632 0

امنیت ASP.NET – مثالی از تایید هویت بر اساس Role

632 0

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

681 0

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

681 0

توی این قسمت با مفهوم تایید هویت و Authorization بر اساس Role آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – ملاحظات امنیتی در اعتبارسنجی فرم ها

872 0

امنیت ASP.NET – ملاحظات امنیتی در اعتبارسنجی فرم ها

872 0

توی این ویدیو با ملاحظاتی امنیتی درباره Form Authentication آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مثال امنیت فرم های HTML

749 0

امنیت ASP.NET – مثال امنیت فرم های HTML

749 0

این ویدیو دمویی مال توضیحات تئوری گفته شده در این ویدیو از مجموعه آموزشی امنیت ASP.NET هست.

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

963 2

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

963 2

توی این قسمت با تامین امنیت فرم ها در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – شناسه کاربران

837 0

امنیت ASP.NET – شناسه کاربران

837 0

توی این ویدیو در مورد شناسه های کاربران در حوزه امنیت ASP.NET صحبت می شود.