مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
نمایش به شکل:

موضوع owasp

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

348 0

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

348 0

در این ویدیو با فریمورک OWASP Xenotix XSS Exploit آشنا می شوید.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

230 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

230 0

در این ویدیو با چگونگی شناسایی آسیب پذیری XSS در درخواست هایی که با متود GET ارسال شده اند ، آشنا می شوید.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer

234 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer

234 0

در این ویدئو با چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer آشنا می شوید.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer

231 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer

231 0

در این ویدیو با چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer آشنا می شوید.

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

224 0

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

224 0

در این ویدئو با چگونگی پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده با استفاده از POST Fuzzer آشنا می شوید.

پیدا کردن XSS با Request Fuzzer پیشرفته

253 0

پیدا کردن XSS با Request Fuzzer پیشرفته

253 0

در این ویدئو شما با فازینگ پیشرفته درخواست ها در xenotix framework آشنا می شوید.

شناسایی فیلتر های XSS با Xenotix

279 0

شناسایی فیلتر های XSS با Xenotix

279 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی شناسایی فیلتر های جلوگیری از XSS در xenotix framework پرداخته می شود.

پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند

267 0

پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند

267 0

در این ویدیو به چگونگی پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند ، پرداخته می شود.

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

271 0

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

271 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری DOM Based XSS با Xenotix پرداخته می شود.

تنظیمات کلی Xenotix

238 0

تنظیمات کلی Xenotix

238 0

در این ویدیو به بررسی تنظیمات xenotix پرداخته می شود.