مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
نمایش به شکل:

موضوع آموزش های انگلیسی

۰۱ – معرفی حملات Buffer Overflow

1.65K 1

۰۱ – معرفی حملات Buffer Overflow

1.65K 1

توی این ویدیو با زبان ساده با مفهوم حملات Buffer Overflow  و چگونگی بهره برداری نفوذگر از این آسیب پذیری آشنا می شوید.

۰۲ – پشته یا Stack

1.25K 0

۰۲ – پشته یا Stack

1.25K 0

توی این ویدیو با ویژگی های Stack و چگونگی قرار گرفتن داده ها در آن آشنا می شوید.

۰۳ – دمو از حملات Stack Overflow

992 0

۰۳ – دمو از حملات Stack Overflow

992 0

توی این ویدیو با دمویی از حملات Stackoverflow و کد آسیب پذیر به این حمله آشنا می شوید.

۰۴ – حافظه Heap

1.05K 0

۰۴ – حافظه Heap

1.05K 0

در این ویدیو با حافظه Heap آشنا می شوید.

۰۵ – دمو از حملات Heap Overflow

3.95K 0

۰۵ – دمو از حملات Heap Overflow

3.95K 0

توی این ویدیو با دمویی از حملات Heap Overflow و کد آسیب پذیر به این حمله آشنا می شوید.  

۰۶ – حملات Format String

872 0

۰۶ – حملات Format String

872 0

توی این ویدیو با مفهوم Format String Attack آشنا می شوید.

۰۷ – دمو از حملات Format String

921 0

۰۷ – دمو از حملات Format String

921 0

در این ویدیو دمویی از حملات Format String می بینید و با کد آسیب پذیر به این نوع حملات آشنا می شوید.

۰۸ – دمو از حملات Integer Overflow

908 0

۰۸ – دمو از حملات Integer Overflow

908 0

در این ویدیو دمویی از حملات Integer Overflow می بینید و با کد آسیب پذیر به این نوع حملات آشنا می شوید.  

۰۹ – منشاء آسیب پذیری Buffer Overflow

814 0

۰۹ – منشاء آسیب پذیری Buffer Overflow

814 0

توی این ویدیو با منابعی که آسیب پذیری Buffer Overflow از آن نشات می گیرند، آشنا می شوید.

۱۰ – دمو از آسیب پذیری Buffer Overflow

949 0

۱۰ – دمو از آسیب پذیری Buffer Overflow

949 0

توی این ویدیو دمویی از آسیب پذیری Buffer Overflow را مشاهده می کنید.